Fora og udvalg

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier har et centerforum, der har en rådgivende funktion i forhold til centerledelsen, et forskningsforum samt et lokalt samarbejdsudvalg (LSU) og et arbejdsmiljøudvalg (LAMU).

Centerforum

Centerforum består af  alle medarbejdere med undtagelse af centerets studentermedhjælpere og er et rådgivende organ for centerlederen. Det har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger og akademiske spørgsmål. Samtidig skal centerforummet sikre centrets faglige og sociale identitet. 

På Arts er der et institutforum på hvert af de tre institutter og et centerforum på CUDiM. Sigtet med dem er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger om akademiske spørgsmål.

Institut- og centerforaernes funktionsperiode er 4 år, og der afholdes mindst to møder årligt. Centerforum er et formelt organ, og det skal derfor have en forretningsdagsorden og en mødeleder. Der skal skrives referater fra møderne. Se forretningsdagsorden (pdf).

Centerforum (CF) omfatter fremadrettet medarbejdermødet (MM). Det betyder at: 

  • Medarbejdermøder har en formel CF-del og en mere uformel MM-del.
  • CF-delen har forretningsorden og der tages beslutningsreferat af denne del.
  • MM-delen af mødet tages der kun referat af, når det besluttes.
  • CF har en næstformand og næstformanden er med til at planlægge CF-delen af medarbejder­møderne; typisk tages dagsorden til CF-mødedelen op på et CL-møde og næstformanden deltager i diskussionen af dette punkt.
  • Indsatsområderne har på skrift ansvaret for at tilrettelægge MM-delen af mødet.
  • Der planlægges afholdt 3 CF-/MM-møder pr. semester, således at hvert indsatsområde har ansvaret for MM-delen en gang i hvert semester

Forskningsforum

I Forskningsforum deltager alle med forskningsforpligtelse samt koordinatorerne for indsatsområderne.

Forskningsforum svarer til institutternes forskningsudvalg og som sådan skal der behandles spørgsmål, der rejses af fakultet eller andre.

Forskningsprogrammet er den faglige ramme for de medarbejdere, der er en del af forskningsprogrammet. Da langt de fleste VIP-medarbejdere på centret forventes at være en del af centrets forskningsprogram, vil møderne i FF have to dele, en forskningsudvalgs-del (FU) og en forskningsprogram-del (FP). Begge dele af mødet varetages af Forskningsprogramlederen, som også er formand for forskningsudvalget. Der skrives et samlet referat af de punkter på mødet, som det er relevant at tage referat af.

Lokalt samarbejdsudvalg (LSU)

Udvalgets medlemmer

LSU og LAMU har personoverlap, således at det fungerer som samlet organ, LSAU. LSU har fem medlemmer - to fra A-siden og tre fra B-siden:

  • A-siden: Centerleder og en mere fra CL
  • B-siden: VIP-TR (alternativt en medarbejdervalgt VIP) og AC-TAP-TR (alternativt en medarbejdervalg AC-TAP’er) samt en medarbejdervalgt HK’er.

 

Ledelsessiden (A-siden)

 

Medarbejdersiden (B-siden)

Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

LSU og LAMU har personoverlap, således at det fungerer som samlet organ, LSAU.

LAMU har 2 medlemmer, bestående af en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Ledelsesrepræsentanten er ledelsens repræsentant i LSU og medarbejderrepræsentanten er en af medarbejderrepræsentanterne i LSU.